НАДРЕАЛИЗАМ

НАДРЕАЛИЗАМ (фр. сурреалисме) – правец во книжевноста и во ликовната уметност што настанал во Париз околу 1920 г. и го претставува ирационалното и несвесното. Во Македонија се јавува кон крајот на педесеттите години во делата на С. Куновски. Значајна улога за неговото ширење има групата „Мугри“ (И. Велков, П. Мазев, Т. шијак). Во делата на македонските уметници надреализмот најчесто се манифестира во симбиоза со метафизичкиот и магичниот реализам, посткубизмот, експресио-Извоз во милиони долари 15,6 82,9 418,5 532,3 654,0 низмот. Во различни варијации се Увоз во милиони долари 15,1 139,3 787,3 871,0 905,0 среќава во делата на В. Ташковски, К. Ефремов, Б. Николовски,Салдо на трговскиот биланс 0,5 -57,3 -368,8 -338,7 -260,0 В. Наумовски, Т. Јанчевски, Р. Покриеност на увозот со извоз 103,8 58,3 53,2 61,6 71,2 Мијаковски. Инцидентно се јавуВ. Ташковски, Творец, 2004 ва и кај Б. Ивковиќ, Д. Коцо, В. Ѓорѓиевски и др. ЛИТ.: Соња Абаџиева Димитрова, Следбениците на Бретон во македонското сликарство, „Разгледи“, Скопје, 1973. Л. Н. Ласло Наѓ