МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ – единствена специјализирана институција за современата уметност во РМ. Основан во 1964 г. како резултат на меѓународната акција Музејот на современата уметност Музејот на Град Скопје Изложба во Музејот на современата уметност по катастрофалниот земјотрес (1963) за подарување уметнички дела. Како врвна институција се занимава со собирање, чување и презентирање на модерната и современата уметност. Неговата национална и меѓународна колекција има особено значење за регионот и пошироко. ЛИТ.: ™орÚе Миљковиђ, Музејска делатност у Македонији, Скопје, 2001; Борис Петковски, Музеј на современата уметност – Скопје, 1964–1976, Скопје, 2001; Соња Абаџиева Димитрова, Континуитет 1977–1985, Скопје, 2004. З. Ал.-Б.