МУВА, ЗЛАТНА

МУВА, ЗЛАТНА (Луцилиа цаесар Л.) – двокрилен инсект со метал-но-златно-зелено обоено тело.

Достигнува должина до 12 мм. Се храни со нектар. Живее во населени места, на ѓуб
ришта и екс-
Златна мува
кременти. Се појавува од јуни до септември. Распространета е во цела Европа.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991.
В. Т. К. – М. Кр.