МУВА, ЗЛАТНА

МУВА, ЗЛАТНА . (Луцилиа цаесар Л.) – двокрилен инсект со метал-но-златно-зелено обоено тело. Достигнува должина до 12 мм. Се храни со нектар. Живее во населени места, на ѓубришта и екс-Златна мува кременти. Се појавува од јуни до септември. Распространета е во цела Европа. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.