МРТОВЕЧКА ГЛАВА

МРТОВЕЧКА ГЛАВА (Ацхеронтиа атропос Л.) – крупна ноќна пеперуга. Припаѓа на групата самрачници (Спхингиидае). Често влегува

во пчелини кошници и јаде мед. Името го добила по карактерис
тичната шара
Мртовечка глава
на грбната страна од телото што потсетува на мртовечка глава. Има распон на крилјата и до 12 цм. Живее на суви и сончеви терени. Активна е ноќе. Распространета е во Јужна Европа и во северна Африка. Во Македонија се среќава ретко.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991.
В. Т. К. – М. Кр.