МОРОДВИСКА ЕПАРХИЈА на Охридската архиепископија

МОРОДВИСКА ЕПАРХИЈА на Охридската архиепископија (Ⅺ– ⅩⅤⅠ в.) – ја опфаќала територијата од горниот и средниот тек на реката Брегалница. Се спомнува во хрисовулите на царот Василиј Ⅱ (1019). Со ова име постоела до 1347 г., кога била формирана ново Прилеп (1944). Работел на организирањето на ветеринарната служба во Прилеп, Битола и во Охрид. По Ослободувањето бил долгогодишен директор на Ветеринарната станица во Прилеп (1946–1960), која го носи неговото име. Бил назначен за околиски ветеринарен инспектор за Битолската околија и за општински инспектор за Прилеп. М. Д. – Ј. Б.