МОРИНА, ПЕРСИСКА

МОРИНА, ПЕРСИСКА .(Морина персица Л.) – степски вид познат за јужниот дел на Балканскиот Полуостров и за Мала Азија. На територијата на РМ се развива во Моркови