МОРИНА, ПЕРСИСКА

МОРИНА, ПЕРСИСКА (Морина персица Л.) – степски вид познат за јужниот дел на Балканскиот Полуостров и за Мала Азија. На територијата на Република Македонија се развива во

Моркови