МОЛЦИ

МОЛЦИ (Тинеидае) – ситни, слабо воочливи пеперуги. Познати се како големи штетници. Нивните гасеници имаат устен апарат за грицкање; нагризуваат лишаи, органски остатоци во птичји гнезда, дрво, крзна, ткаенини од волна и сл. Во Македонија има 44 вида, од кои 6 се ендемични. Познати се
житниот молец
(Немапогон гра-
Молец неллус Л.) и крзне(Унидентифиед анимал)
ниот или волнениот молец (Тинеа пеллионелла Л.), чија ларва живее во крзната или волнените предмети, со кои се исхранува.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991; Јосеф Климесцх, Дие Лепидоптерен фауна Мазедониенс.
Ⅳ. Мицролепидоптера, Посебно издание, Мус. Мац. Сци. Нат., Скопје, 1968. В. Т. К. – М. Кр.