МЛАДО НАГОРИЧАНЕ

МЛАДО НАГОРИЧАНЕ – село североисточно од Куманово. По преданието имало 40 цркви, од кои се утврдени 12. Внимание привлекуваат: „Св. Ѓорѓи Победоносец“ од втората половина на ⅩⅤⅠ в.,

Св. Петка“ од 1628 г., „Св. Никола“ (реставрирана во 1931 г., денес во урнатини) и цркви во урнатини:


Св. Спас“, „Св. Врачи“, „Св. Архангели“ и „Св. Богородица“.

ЛИТ.: Ј. Хаџи-Васиљевиђ, Кумановска об-ласт, Јужна Стара Србија, Београд, 1909,
435. М. М.