„МЛАДОСТ“

„МЛАДОСТ“ – лачна бетонска брана висока 27 м, лоцирана на реката Отовица, кај Велес, во круната долга 73 м, со волумен на тело
3
то од 2.560 м , затвора акумулаци
3
ја од 8 милиони м, што се користи за наводнување на околните земјоделски површини. Во средишниот дел е изведен слободен прелив за евакуација на големи води со капа
3
цитет 76 м /сец. Љ. Т.