МИЈАЛКОВСКИ, Драган

МИЈАЛКОВСКИ, Драган (Бјеловар, Хрватска, 24. Ⅳ 1950) – интерпретатор на популарна музика. Интересот кон музиката го пројавил многу рано. Првите настапи како вокален интерпретатор ги имал во 1963 г. Неговата блескава кариера започнува од 1969 г. Бил еден од најактивните македонски интерпретатори на популарна музика во тогашна Југославија. Во наредните

Драган Мијалковски
години бил редовен учесник на Скопскиот фестивал и на голем број фестивали во странство (Германија, Бугарија, Србија итн.). Од 1966 г. се пројавува и како автор на популарна, детска и авторска песна во народен дух. М. Кол.

Мијат Мијатовиќ