МИШКОВСКИ, Андреја Ѓорѓиев

МИШКОВСКИ, Андреја Ѓорѓиев (Куманово, 17. Ⅶ 1932 – Скопје, 20. Ⅷ 1998) – хирург по пластична и реконструктивна хирургија. Мед. ф. завршил во Скопје (1958), специјализирал пластична и реконструктивна хирургија во Белград и во Солзбери, Англија (1972). Ги вовел методите на современата пластична хирургија и ја изведува првата реплантација на ампутирана подлактица (1976). Бил директор на Клиниката за хируршки болести (1982–1989); ги трансформирал хируршките одделенија во посебни хируршки клиники; директор на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија (1989–1994). М. шољ.