МИХАЈЛОВА, Елена

МИХАЈЛОВА, Елена (Скопје,
15. ⅩⅠⅠ 1942 – 1997), инж. арх., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1994) по групата предмети организација, технологија и економика на градбата. Докторирала на тема „Кибернетски модел за управување со проекти од областа на архитектурата“, што е главен предмет и на нејзината научноистражувачка работа. Љ. Т.