МИРЧЕВ, Ефтим Крумев

МИРЧЕВ, Ефтим Крумев (Виница, 14. Ⅱ 1939) – спец. по стоматолошка протетика, проф. на Ст. ф. Хабилитирал во 1978 г., а докторирал во 1993. Бил во два мандата продекан и декан на Ст. ф. и раководител на Клиниката по фиксна стоматолошка протетика. Публикувал 109 статии.
БИБЛ.: Стоматопротетички материјали – неметали и метали, Стоматолошка протетика. Едноделно леани фиксно протетички конструкции – клиничка и техничка изработка, Стоматолошки материјали – неметали, метали и материјали за полнење, Клиника на фиксната стоматолошка протетика, „Претклиника на фиксната стоматолошка протетика, Германско–македонски стоматолошки речник, Тотална
протеза – претклиника. Е. М.