МИРЧЕВСКИ

МИРЧЕВСКИ (АЛЕКСИЕВ), Нестор (Осој, Дебарско, 23. Ⅲ 1877 – Скопје, 1969) – резбар. Последен потомок на резбарскиот род Мирчевски од Осој. Студирал во Париз (1911–1913). Во РМ и во соседните земји оставил многубројни резбарски и каменорезачки дела (иконостаси во црквите во Нерези, Крушево, Топола, Чукарица и Жича во Србија). Излагал и во странство (Париз, Брисел, Берлин). Ал. Цв.

Петар
Мирчевски