МИРЦШТЕГСКА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ВО МАКЕДОНИЈА

МИРЦШТЕГСКА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ВО МАКЕДОНИЈА (1903–1908). Илинденското востание ги присилило европските големи сили да се ангажина Младотурската револуција, реформската активност била запрена, што било официјализирано од Силите реформаторки (1909).
ЛИТ.: Австриски документи за реформската акција на европските Големи сили во Македонија, предговор и редакција: Михајло Миноски, Скопје, 2002; Австриски документи за историјата на македонскиот народ, И (1905-1906), Ⅱ, (19071908), редакција и коментар: Данчо Зографски, Скопје, 1977; 1981; Глигор Тодоровски, Македонското прашање и реформите во Македонија (Од дипломатската историја на македонскиот народ), Скоп
је, 1989. М. Мин.

култет во Скопје. Се вработил во
„Нова Македонија“ (1956), главен и одговорен уредник на „Студент-ски збор“ (1958/59). Во „Вечер“ од неговото основање (1963), негов главен и одговорен уредник во три мандата – до 1986 г., кога бил избран за член на Извршниот со-вет на СРМ и за претседател на Републичкиот комитет за информации. Автор на учебникот „Новинарско изразување“ и предавач на Катедрата за интердисциплинарни студии по новинарство на Правниот факултет. Б. П. Ѓ.

Саве Миронски