МИРОНСКИ, Саве Крстев

МИРОНСКИ, Саве Крстев (с. Тресонче, Дебар, 14. И 1922) – интернист, инфектолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Медицина студирал во Софија и во Белград, каде што и дипломирал (1949). До 1959 г. бил на Интерната клиника при Мед. ф. во Скопје, каде што завршил специјализација по интерна медицина и бил

Академското културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“
раат за спроведување реформи за смирување на Македонија. Австро-Унгарија и Русија (2. Ⅹ 1903) усвоиле програма, позната како
„Мирцштегска програма за реформи“во Македонија. Со Програмата се предвидувало: реформирање на жандармеријата и на полицијата, како и на административните и на судските институции со вклучување и христијани. По усвојувањето од другите европски големи сили Програмата $ била предадена на Владата на Османлиската Империја, која ја прифатила (23. Ⅺ 1903). За да се исклучи можноста реформите да доведат до хомогенизирање на населението и до функционална автономија се предвидувало формирање на административните единици со етничко групирање, односно внатрешна етничка територијална поделба на Македонија. Силите Македонија ја поделиле на сектори: Скопски (Австро-Унгарија), Битолски (Италија), Солунски (Русија), Серски (Франција), Драмски (Велика Британија). Германија го презела управувањето на Жандармериското училиште во Солун. Потоа започнало спроведувањето и на финансиските реформи во Македонија (1905). Османлиските власти го опструирале спроведувањето на реформите. По државниот преврат (1908), по победата „МИРЧЕ АЦЕВ“, АКАДЕМСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО, СКОПЈЕ – основано во 1949 г. во рамките на Универзитетот во Скопје, со неколку секции (Драмска и Играорна, Хор и Оркестар). Со повремени паузи, ова друштво развива голема активност, особено со Играорната и Хорската секција. Повторното заживување на Мешаниот хор „Мирче Ацев“ се случи во 1961 г., под диригентството на Драган шуплевски (1933–2001). Богатиот репертоар и високото интерпретативно ниво на хорскиот ансамбл му донесоа голем број значајни награди. Мошне значаен е и придонесот на диригентите Александар Лековски и Томислав шопов. Ј. Т.