МИРОНСКИ, Мирко

МИРОНСКИ, Мирко (Тресонче,
30. Ⅷ 1930 – Тресонче, 16. Ⅷ 2007) – новинар, публицист, општественик. Завршил Правен фашеф на Одделот за ендокринологија и метаболизам. Во 1959 г. е назначен за директор на Инфективната клиника и за шеф на Катедрата по инфектологија при Мед. ф. во Скопје. Бил декан и продекан на Мед. ф. во Скопје. Извршувал бројни општествени функции. Д. С.-Б.