МИЛЕТИЌ, Драгослав Лазарев

МИЛЕТИЌ, Драгослав Лазарев
(Пирот, 31. Ⅹ 1901 – Белград, 1980)

спец. патолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Мед. ф. завршил во Белград. Во 1947 г. (по покана) доаѓа од белградскиот Мед.

ф.
во Скопје. Еден од основачите и долгогодишен директор на Институтот за патологија и шеф на Катедрата. Се пензионирал (1978) како редовен професор. Д. С.-Б.

Љубомир Милетич