МЕХМЕД И Челеби

МЕХМЕД И Челеби (Одрин, 1389
– Одрин, 26. Ⅴ 1421) – петти осман
1995, 632-650; П. Хр. И., Светила незаодни,
лиски султан. Владеел во Македо-
Ск., 1999, 144–155. П. Хр. Ил.
Евангелистичката црква во Скопје

Султанот
Мехмед И
Челеби

нија 8 години (5. Ⅶ 1413 – 17. Ⅵ 1421). Син на султанот Бајазид И. По победата во војната за престо-лот со браќата Сулејман и Муса ја обединил османлиската држава.
ЛИТ.: Х. Ганем, Ежтудес джхистоире ориентале, Лес султанс оттоманс, т. И., Парис, 1901; М. Сер
тоЅлу, Ресими османл’ тарихи ансиклопедиси, Истанбул, 1958. Ј. Јан.

Султанот
Решат
Мехмед В