МЕТОДИЈА

МЕТОДИЈА (Србија) – архимандрит. Како игумен на Лешочкиот манастир од Српската православна црква во 1915 и 1918–1923 г. ги обновил објектите на манастирот оштетени во Првата светска војна и ја започнал изградбата на новата црква „Св. Атанасиј“. Населението во околните села го заштитувал од тероризирањето на српските џандари и војници.
ЛИТ: Б. Светозаревиќ, Дејноста на Архимандрит Методија во Лешочкиот манастир, „Гласник на ИНИ“, /2, 2000; И. Петру
шевски, Б. Светозаревиќ, Лешочкиот манастирски комплекс, Скопје, 2001. Бр. Св.

Патронот на училиштето Методија Митевски-Брицо