МЕТАЛЕЦ , АД

„МЕТАЛЕЦ“, АД – Прилеп – претпријатие формирано во 1970 како работилница за браварсколимарски работи. Со проширување и развој се преориентира за проектирање, производство и монтажа на метални конструкции. Фирмата се занимава и со лимаро-покривачки работи, браварски работи, изработка и монтажа на мостови и силоси, приклучна земјоделска механизација, ремонтни активности на термоцентрали и рудници. Од 2003 г. произведува: колектори за сончева енергија, бојлери, како и топлиноизменувачи, а од 2004 г. е усвоен производот – автоконтејнер за возила за собирање на комунален отпад. Располага со производствени хали комплетно опремени со инсталација и опрема и придружни објекти со вкупна површина од 14.000 ² т/г., од кои поголемиот дел се изнесува на странски пазари. Сл. А. м . Капацитетот изнесува 5.000 Железарницата во Скопје