МЕСТА

МЕСТА – река што се формира од водите на Црна и Бела Места. Црна Места извира под врвот Коларов од јужната страна на планината Рила, а Бела Места истекува од езерото Грнчаров (2.240 м). Се влева во Егејското Море источно од градот Кавала. Изворниот дел се наоѓа во Бугарија, а другиот дел тече низ Пиринскиот и Егејскиот Македонија. Долга е 290 км, од која во Бугарија тече во должина од 126 км. Вкупниот пад на реката изнесува 2.240 м, а просечниот 9,1‰. Сливот зафаќа површина 2 од 7.500 км , од кои на Бугарија $ 2 припаѓаат 2.767 км или 36,9%, а 2 на Грција 4.733 км или 63,1%. ЛИТ.: К. Иванов, В. Маринов, Т. ПанаŸотов, А. Петков, Хидрология на БÍлгария, София, 1961. Др. В.