МЕМИШОВ, Сабри

МЕМИШОВ, Сабри (Делчево, 1910) – политички деец. Бил учесник во НОБ и резервен поручник на ЈНА. По Ослободувањето завршил Средна партиска школа во Скопје и бил народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ (1957). С. Мл.

Градскиот женски хор од Тетово „Менада“