МЕМЕТИ, Евзи

МЕМЕТИ, Евзи (с. Липково, Кумановско, 10. Ⅵ 1936) – просветен работник. Завршил Учителска школа во Тетово. Како член на КПМ (од 1955), бил секретар на Општинскиот комитет на СКМ во Куманово, член на Универзитетскиот комитет на СКМ во Скопје, претседател на Општинскиот одбор на ССРНМ во Куманово и потпретседател на Републичкиот собор на Собранието на СРМ (1957). С. Мл.