МЕЛКОЛИЈАН, Леон Кирков

МЕЛКОЛИЈАН, Леон Кирков (с. Зибивче, Ристовац, Србија, 15. Ⅺ 1892 – Загреб, 1973) – спец. хирург, анатом, проф. на Мед. ф. во Скопје. Дипломирал на Мед. ф. во швајцарија. Спец. по општа и абдоминална хирургија, подрачје во кое и хабилитирал. Вонреден професор по предметот анатомија (1948–1956).
ЛИТ.: Алманах на првата генерација студенти на Медицинскиот факултет во Скопје, Скопје, 1989. К. К.-П.

Тврдината Мелник