„МЕДИЦИНСКИ БИЛТЕН“

„МЕДИЦИНСКИ БИЛТЕН“ – списание на лекарите и фармацевтите на Скопска А.О. Излегувало од 1976 до 1987 г. (до 1986 г. како двомесечно списание, со еден двоброј годишно). Објавувани се оригинални научноистражувачки трудо
ви.
Уредници: А.Спиров (1978–81),

А.
Велјановски (1982–86) и Б. Димишковски (1987).

ИЗВ.: Библиотека на ВБ во Скопје. Сл. М. П.