МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НЕФРОЛОГИЈА, ДИЈАЛИЗА, ТРАНСПЛАНТАЦИЈА И ВЕШТАЧКИ ОРГАНИ

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НЕФРОЛОГИЈА, ДИЈАЛИЗА, ТРАНСПЛАНТАЦИЈА И ВЕШТАЧКИ ОРГАНИ (МЗНДТВО) – формирано на 1. Ⅸ 1991 г. во Скопје заради интердисциплинарно интегрирање на стручњаците од разни профили во изучувањето и попречувањето на бубрежните болести и создавањето вештачки органи. Прв претседател е д-р М. Х. Поленаковиќ. Првиот конгрес е одржан од 7 до 10. Ⅹ 1993 г. во Охрид. Од конгресите се от-Плакат за Вториот конгрес на нефролозите во Струга (6-8. Ⅸ 1997) печатени и зборници „Нефрологија“ (1993, 1997 и 2001). М. Пол. „