МАКЕДОНСКИ (ХИЛФЕРДИНГОВ) КИРИЛИЧКИ ЛИСТ

МАКЕДОНСКИ (ХИЛФЕРДИНГОВ) КИРИЛИЧКИ ЛИСТ
– в. Фрагменти на кирилички старословенски текстови од македонско потекло.

„Македонскиј глас“, орган на македонската
емиграција во Бугарија (1885)