„МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД“

„МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД“ – официјален орган на Ст. ф. и Македонското стоматолошко друштво во Скопје. Списанието излегува од 1977 г., по четири броја годишно во тираж од 1500 примероци и се дистрибуира до сите стоматолози во земјава и до заинтересираните во странство. Е. М.