„МАКЕДОНСКИ СПОРТ“

„МАКЕДОНСКИ СПОРТ“ – единствен дневен спортски весник во Република Македонија. Првиот број излегол на 11 мај 1998 г. Издавач: „БАРНЕЛ ЛЛЦ“ од Скопје. Основачи: Јоже Олевски (директор), Васко Арсовски (главен и одговорен уредник), Мирко Спасески (директор на маркетингот). Б. П. Ѓ.