МАКЕДОНСКИ ПОМОШЕН КОМИТЕ Т

МАКЕДОНСКИ ПОМОШЕН КОМИТЕ Т (Буенос Аирес, Аргентина, на крајот од јуни 1941) – комитет основан за помош на борбата на антифашистичките движења по нападот на Германија на СССР, под претседателство на Никола Казанџиев. Дејствувал во рамките на Словенскиот комитет, чиј претседател бил д-р Коста Веселинов.
ЛИТ.: Михајло Миноски, Организирање и организации на македонското иселениш
тво во Аргентина, Зб. „Иселеништвото од Македонија“, Скопје, 2004; Никола Поповски, Нека фактите говорят, Боенос АŸрес, 1946. М. Мин.