„ МАКЕДОНСКИ ЖУРНАЛ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА“


МАКЕДОНСКИ ЖУРНАЛ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА“ (МАЦЕДОНИАН ЈОУРНАЛ ОФ РЕПРОДУЦТИОН) – меѓународно науч

нални трудови, апстракти, како и ревии и биографии за морфологијата, физиологијата, биохемијата, патологијата и биохемијата на репродукцијата кај животните и кај човекот. Првиот број е објавен во април 1995 г. М. Д. – Ј. Б.