МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА при Универзитетот „Торонто“

МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА при Универзитетот „Торонто“ (Торонто, Ка
нада, 1987 >) – посебна улога во организирањето и работата на оваа студентска организација одиграла Катедрата по македонски јазик. Бројот на студентите од македонско потекло на Универзитетот се движи од 250 до 300. Македонската студентска организација соработува со повеќе други етнички студентски организации. Сл. Н.-К.