„МАКЕДОНСКА С’ЛЗА“

„МАКЕДОНСКА С’ЛЗА“ (Горна Џумаја, 6–25. ⅩⅠⅠ 1919) – независен орган на македонските бежанци во Горна Џумаја. Излегувал секоја среда и сабота. Го уредувале Т. Комитов (одговорен уредник) и Ј. шурков (уредник). Објавени се вкупно 5 броја.
ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885-1992), Скопје, 1993, 73-74. С. Мл.