МАКЕДОНСКА ПРАВДА

МАКЕДОНСКА ПРАВДА (Софија, И, 1, 3. Ⅸ 1933 – 52, 3. Ⅸ 1934) – неделен орган на македонската емиграција. Излегува на бугарски јазик во 8000 тираж под редакција на Димитар Попефтимов (до бр. 11), а потоа одг. редактор е Илија К. Граматиков, но веќе со изменета (протогеровистичка) национално-политичка концепција, во прилог на 19-мајскиот преврат. Редакторот во уводникот на првиот број декларира дека весникот ќе „се бори за слободата на мислата“ и собранијата на македонската емиграција во Бугарија, за премавнување на вонредната состојба во Петричко, за подобрување на економските услови на бегалците и за народносна и културна слобода во основано од Светиот архијерејски синод на 26. Ⅸ 1967 г., со работа почнало на 1. Ⅺ 1967 г., со 68 ученици во сите пет класа во манастирот „Горни Свети Илија“ во се-Македонската православна богословија „Св. Климент Охридски“ во Скопје лото Бањани, Скопско. Од 1969 г., работи во селото Драчево, Скопско. Во кругот на училиштето има изградено современа капела посветена на св. Климент Охридски. ИЗВ.: Архива на САС на МПЦ. А. Г. МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА ЗА ЕВРОПА