„ МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“


МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“ – прв македонски балет, во три чина. М: Гл. Смокварски, С: композиторот и Д. Парлиќ. Прво изведување: Скопје, 21. Ⅵ 1953. Др. О.

трите дела на поробена Македонија… Македонскиот народ треба да е готов при секоја нова опстановка, при секоја нова промена во Грција, во Југославија или во Бугарија, да си го каже својот збор, да ја пројави својата волја и да учествува со своето активно присуство“ и дека
в. „ќе ја култивира идејата за Балканска федерација, како единствено, засега, средство за умиротворување на Балканот, во рамките на која федерална Македонија навистина би била слободна и среќна“.
ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на ма
кедонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 337–340; Д-р Блаже Ристовски, Македонскиот народ и македонската нација, Ⅱ, Скопје, 1983, 536–541. Бл. Р.