МАКЕДОНСКА ЕМИГРАНТСКА ФЕДЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА

МАКЕДОНСКА ЕМИГРАНТСКА ФЕДЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА (Софија, 4. ⅩⅠⅠ 1921)
– политичка организација на маке-

Уставот на Федеративната организација на макдонските емигранти
делена целта за дејствување: легална борба за создавање автономна федеративна држава Македонија во нејзините географски и економски граници, независна од балканските држави. Организацијата го издавала својот орган „Автономна Македонија“ (1. ⅩⅠⅠ 1920 – 26. И 1923) под редакција на Ив. Снегаров и В. Ковачев. Водечки личности во раководството на МЕФО биле: арх. Н. Јуруков, д-р Х. Далкал’чев, д-р Ф. Атанасов, В. Ковачев, К. Размов, Н. Киров-Мајски и др. Дел од раководните личности биле убиени од ВМРО на Т. Александров (1923– 1924), други емигрирале во странство, а некои од нив $ пристапиле на ВМРО(Об).
ЛИТ.: Костадин Палешутски, Македонското освободително движение след ПÍрвата световна воŸна (1918–1924), София, 1993; Златна книга. 100 години ВМРО, Скопје, 1993; Иван Катарџиев,
Време на зреење, Скопје, 1977. З. Тод.