МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА

МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА (МАИМ) – стручна и непро

фитна асоцијација на ис-тражувачи и историчари на медицината и здравствената култура. Целта е да го истражува медицинското минато на маке
донските и на
Зборник на трудови
балканските
од Првиот конгрес на Асоцијацијата
простори.
за историја
Формирана е
на медицината
на 4. Ⅵ 1998
г. во Штип, каде што се наоѓа и седиштето. МАИМ е иницијатор и основоположник на Балканската асоцијација за историја на медицината и организатор на Првиот балкански конгрес за историјата на медицината (Охрид, 23–25. Ⅹ 2003). МАИМ е организатор и на двата македонски конгреси за историјата на медицината. Првиот се одржа во Штип (7–8. Ⅵ 2001), а Вториот конгрес во Струмица (3–5. Ⅺ 2005). П. Б.