„ МАКЕДОНКА“


МАКЕДОНКА“ – орган на АФЖ на Македонија, прво македонско списание за жени. Првиот број излегол во ноември 1944 г., печатењето почнало во с.

Г.
Врановци, продолжило во Прилеп и завршило во

„Македонка“, орган на
Битола. Прва
АФЖ на Македонија (1944)
уредничка Веселинка Малинска, наредните два броја ги подготвиле Славко Јаневски и Василие Поповиќ-Цицо. За 62 години, списанието за жената сменило уште три имиња – „Просветена жена“, „Жена“ и „Жена нова“ а директорки и главни уреднички биле и Вера Ковач, Ружа Бак, Ксенија Гавриш, Мирјана Чепинчиќ, Татјана Копачева и Лилјана Дирјан. Останувајќи без спонзори и каква било поддршка, нашето најстаро списание за жени згаснало во јануари 2006 г. со последниот број 668. Б. П. Ѓ.