МАЗУРИНСКА КРМЧИЈА

МАЗУРИНСКА КРМЧИЈА –
ракопис од третата четвртина на ⅩⅣ в., македонска редакција, скратена преработка на Светосавската крмчија. Прва комплетно обработена крмчија: јазичната обработка е објавена во Скопје (К. Илиевска, Мазуринска крмчија, ИМЈ, 1999), а текстолошката анализа на М. к. и ракописите од оваа редакција со дополнителните текстови и нивната обработка – во Москва од група автори (Мазуринская кормчая. Памятник межславянских кулÝтурнìх связеŸ ⅩⅣ–ⅩⅤⅠ вв., РАН, 2002). Кр. Ил.