ЛИСНИ ВОшКИ

ЛИСНИ ВОшКИ (Апхидидае) – мали паразитски еднаквокрилни инсекти. Се среќаваат по листовите на разни видови растенија, четинарски и листопадни дрвја. Имаат голема репродуктивна способност. Во Македонија се среќаваат лисни вошки што цицаат растителни сокови од различни видови домаќини, како ружина лисна вошка (Мацросипхум росае Л.), праскина лисна вошка (Рхопалосипхум персицае Л.), јаболкова вошка (Сцхизонеура ланигера Л.) и лозина вошка (Пхѕллоџера вастатриџ Планцх.). ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.