ЛИНДРО, Милош

ЛИНДРО, Милош (с. Косел, Охридско, 9. IX 1952 ) – поет, есеист и преведувач. Студирал на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Работел во издавачката куќа „Македонска книга” и бил главен уредник на весникот „Глас”. Работел во Министерството за култура при Владата на Република Македонија. Член на ДПМ (1982). БИБ.: „Полилема” (1977), „Вибрации” (1980), „Разградба” (1983), „Слова за речта” (1988), „Раз-Градба” (1994), „Знакот, думата, словото” (1990). Р. Александар Линин ЛИНИН, Александар Николов