ЛАЗАРЕВСКА, Благородна Сотирова

ЛАЗАРЕВСКА, Благородна Сотирова (Прилеп, 17. Ⅰ 1932) – спец. по болести на устата и забите, редовен проф. на Ст. ф. Хабилитирала во 1974 г. Се усовршувала во Москва, Одеса, Ленинград, Бел-град. Иницијатор за стручна публикација на стоматолозите во Македонија. Публикувала 136 статии. Учествувала и раководела научни проекти. Продекан и декан на Ст. ф. и раководител на Клиниката. Е. М. Момчило Лазаревски ЛАЗАРЕВСКИ, Момчило Благоев (Куманово, 6. Ⅱ 1934) – гинеЛАЗАРЕВСКИ колог-акушер, урогинеколог, редовен проф. по гинекологија и акушерство на Мед. ф. Бил директор на Гинеколошко-акушерската клиника и продекан на Мед. ф. во Скопје. Опишал слизен про-лапс на мочниот меур, врски меѓу пелвична коскена морфотопографија и етиопатогенеза на генитален пролапс и ја дал Теоријата на неперманентно активна субуретрална потпорна структура (оригинални операции за уринарна стрес инконтиненција: слинговидна колпосуспензија и субуретрална дупликација на вагината); патентирал двобалонски латекс катетер за уретрографија. БИБ.: Л’инцонтиненце д’уринес à 1’еффорт цхез ла фемме, Аспецтс цолпоцѕстограпхиљуес, „Ј. Гѕн. Обст. Биол. Репр.”, 1, 1972; Цолпоцѕстограпхѕ ин цасес оф генитал пролапсе анд уринарѕ стресс инцонтиненце ин њомен, „Ам. Ј. Обстет. Гѕнецол.”, 122, 1975; Субуретхрал дуплицатион оф тхе антериор вагинал њалл – Ан оригинал оператион фор уринарѕ стресс инцонтиненце ин њомен. „Инт.Урогѕнецол. Ј.”, 6, 1995; Биомецханицс оф уринарѕ стресс инцонтиненце сургерѕ – Тхеорѕ оф тхе нон-перменетлѕ ацтинг субуретхрал суппортиве струцтуре, „Инт. Урогѕнецол. Ј.”, 11, 2000; Етуде цритиљуе дес процедеес радиологиљуес де л’опацифицљуатион де л’уретхре феминин. Фацулте де Медецине, Парис, 1971; Морфотопографски, статички и динамички промени при генитален пролапс и уринарна стрес-инконтиненција, Скопје, 1974; Медицински факултет Скопје 1947-1987, Скопје, 1987; Биомеханика на генитален пролапс и уринарна стрес инконтиненција, Куманово, 2001; коавтор: Адванцес ен обстетрициа ѕ гинецологиа, Барцелона, 1978; Гинекологија и опстетриција, Београд, 1983; Гинекологија и перинатологија, Загреб, 1989; Перинеологие… цомпрендре ун ељуилибре ет ле пресервер, Вервиерс, 1998; Гинекологија и перинатологија, Вараждинске Топлице, 1995; Современа дијагностика и терапија во медицината – Прирачник за лекари, Скопје, 2000. М. Л.