КУРБИНОВО

КУРБИНОВО (Ресенско) – Манастирот „Св. Ѓорѓи” и некрополата се сместени на 12 км југоисточно од Ресен. При истражувачките работи на црквата (крајот на Ⅻ в.) во 1953 г. се откриени гробови во неа и околу неа (В. Лахтов). Гробовите се со камена конструкција. Тогаш се идентификувани и наушниците што се нарекуваат тип Курбиново. Во 1967 г. ја досетката, светот на детето и на детството се престоруваат во ве-Архангел Михаил, фреска во црквата „Св. Ѓорѓи” во Курбиново (1191) Црквата „Св. Ѓорѓи“, Курбиново (1191) се вршени сондажни ископувања во околниот простор, а во 1981 г. се истражени неколку гробови со карактеристични наоди на накит од средниот век и периодот на турското средновековје. ЛИТ.: Б. Алексова, Еден нов тип на обетки од археолошките наоди во Македонија, ЗАМ, Ⅲ (1959–1960), Скопје, 1961, 91-93; Е. Манева, Средновековен накит од Македонија, Скопје, 1992, 216. Ел. М. „Куриер”, неофицијален орган на МНЛД во Софија (1904)