КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

„КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ -. списание на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата од Скопје. Излегува периодично од 1959 г. (под уредништво на Димче Коцо), а последниот број (30–31) е објавен во 2005 г. Во него се публикувани стручни и научни трудови од областа на археологијата, историјата на уметноста, конзервацијата, архитектурата, нумизматиката и другите сродни научни дисциплини. Д. З.