КРИВА ЛАКАВИЦА

КРИВА ЛАКАВИЦА – лева притока на р. Брегалница. Извира од северните падини на Градешка Планина, на височина од 570 м, а се влива кај с. Софилари, на височина од 251 м. Долга е 42 км, има вкупен пад од 319 м и просечен пад од 7,6 ‰. Сливот зафаќа површина од 425 км 2. Во изворниот дел е изградено езерото Мантово. Др. В.