КРАТОВСКО ЕВАНГЕЛИЕ

КРАТОВСКО ЕВАНГЕЛИЕ -. македонски црковнословенски книжевен споменик од средината Страница од Кратовското евангелие (ⅩⅣ в.) на ⅩⅣ в., кратовска школа. Ракописот е пишуван на добар пергамент, формат 23 џ 16 цм, висина на текстот 16, а ширина околу 10 цм. Споменикот содржи 151 лист, недостигаат 33 листа. Се чува во НУБ „Св. Климент Охридски” во Скопје. Г. Г. Страница од Македонското евангелие на поп Јован 11 (ⅩⅠⅠⅠ-ⅩⅣ в.)