КОСТОВСКИ, Бранко

КОСТОВСКИ, Бранко (24. Ⅶ 1924 – Скопје, 30. IX 1994) – сликар и сценограф, особено значаен за осовременување на сценографскиот јазик. Бил учесник во НОБ. Извесен период студирал на АПУ во Белград (1949). Од 1952 г. работи на сценографијата во МНТ, а паралелно се занимава и со сликарство. Најзабележителни се неговите сценографии за драма (Вител, 1968; Црнила, 1971; Отепвачка, 1976), опера (Аида, 1982) и балет (Охридска легенда, 1969), во Драги Костовски ски улоги. Настапуваше и на филм, во низа радиодрамски и ТВ програми, емисии од областа на поезијата и др. УЛО.: Виќа („Сомнително лице”), Васко Пепел („На дното”), Затвореникот („Вител”), Протасов („Живиот труп”), Градоначалникот („Ревизор”). Пеел во оперите: „Еро од оној свет”, „Аида”, „Севилскиот бербер”, а учествувал и во балетите „Охридска легенда” и „Валпургиска ноќ”. Настапил во филмовите: „Мис Стон”, „Солунски атентатори”, „Македонска крвава свадба”, „Истрел”, „Јад” и др. Р. Ст. Б. Костовски: сценографија за драмата „Скуп” од М. Држиќ (1973) кои внесува многубројни новини, преку инвентивно користење на етноестетиката. ЛИТ.: Соња Абаџиева Димитрова, Бранко Костовски, Скопје, 1982; Коле Чашуле, Бранко Костовски (каталог), Скопје, 1972. С. Аб.-Д.