КОНЦЕРТНА ДИРЕКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ

КОНЦЕРТНА ДИРЕКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ (1951-1974) – основана 1951 г. во рам-музичките уметници на Македонија, а подоцна и на Музичката младина на Македонија. Нејзината основна задача била да организира концерти на музички уметници од земјата и од странство. Од 1975 г. станала самостојна организација, со посебно финансирање и управа, а прв нејзин директор бил Стојан Крстевски. До 1974 г., кога престанала со својата работа, неа ја воделе Васил ќортошев и Кирил Спировски. Од 1951 до 1974 г. оваа институција на концертните подиуми во Македонија, ги претстави најславните светски музички уметници од тој период. Ј. Т.