КАРПИНО манастир

КАРПИНО – манастир (в. „Воведение на Богородица”) КАРПИНСКИ АПОСТОЛ – полн изборен апостол од почетокот на ⅩⅣ в., македонска редакција на црковнословенски; 133 Лист од Карпинскиот апостол (ⅩⅣ в.) истиот период и со еден ирмологиј од понов датум. Според јазичните особености целиот кодекс е пишуван во манастирскиот комплекс Карпино (Кумановско), а е подврзан подоцна. Содржи 302 листа. Последниот не е испишан цел и на неговата обратна страна, долу, стои запис пишуван со полуустав од подоцнежна рака од кој се добиваат податоци за генезата на ракописот. Денес тој се чува во ГИМ под сигн. 28 И 101. Таму веројатно бил однесен од А. Гиљфердинг. ЛИТ.: Кита Бицевска, Карпинскиот апостол, МЈ ЏЏИЏ, Ск., 1978, 195–202. К. Биц. КАРПИНСКО ЕВАНГЕЛИЕ – македонски ракопис од втората четвртина на ⅩⅣ в. Се чува во ГИМ во Москва, зб. на Хлудов, бр. 28 И 101 (заедно со Карпинскиот апостол и дел од Ирмологиј). Евангелието има 168 пергаменлистови. Се наоѓа во иста подврпесната „Затворник” („Нов ден”, зија со Карпинското евангелие од Лист од Карпинското евангелие (ⅩⅣ в.) 1948) доживува политички непритни листа. Името на ракописот е според манастирот Карпино, а прв го употребил П. А. Лавров, базирајќи се на подоцнежниот запис. Архаичната лексика на кодексот, неговата сличност со архаичните четвороевангелија, потоа со архаичните богомилски четвороевангелија и особено со архаичниот краткоапракосен текст на Асемановото ев. од крајот на Ⅹ – поч. на XI в., како и богатата илуминација која има неверојатна сличност со руските полни апракоси, дава повод да се заклучи дека меѓу јужнословенските полни апракоси од Мстиславовски структурен тип во Карпинското ев. е зачувана најархаичната состојба. В. Д. тирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи. Позната по изградбата на монтажни крупнопанелни згради (П+4+Пк и П+10), тип „Карпош”, мали монтажни објекти, монтажни индустриски објекти, во две програми: А и Б. Гради далноводи и трафостаници, вибропресувани, бетонски и армирано-бетонски цевки и шахти, монтажни армирано-бетонски мостови, бетонска галантерија и др. Произведува центрифугирани армирано-бетонски столбови со висина од 6 м до 21 м. Од 1991 г. е АД. Сега е во приватна сопственост. ИЗВ.: Материјали од документацијата на фабриката „Карпош”, Скопје. Р. Д. Местото на погубувањето на Карпош во Скопје